پارکینگ های فرودگاه امام خمینی

فرودگاه امام خمینی با ظرفیتی بیش از سیزده هزار خودرو در پنج  پارکینگ پذیرای مراجعین محترم می باشد.

   
Parking پارکینگ طبقاتی با ظرفیت 1800 خودرو در دوطبقه که برای توقف های کوتاه مدت جهت بدرقه و یا استقبال از مسافر
   
parking2 پارکینگ روباز شماره 2 با ظرفیت 840 خودرو جهت پارک خودرو های توقیفی و یا استفاده در زمان های پیک سفر    پارکینگ روباز شماره 3 و 4 با ظرفیت 10000 خودرو که جهت توقف های چند ساعته و یا توقف های شبانه روزی
    پارکینگ شماره 5 با ظرفیت 1200 خوردو که جهت مراجعین به گمرک و یا استفاده در زمان پیک سفر در زمان کمبود سایر پارکینگ ها

با توجه به تعرفه پارکینگ ها پارکینگ طبقاتی جهت توقف های کوتاه مدت  و پارکینگ روباز شماره 3 و 4 جهت توقف های بلند مدت پیشنهاد می شود.جهت اطلاع از نرخ پارکینگ فرودگاه امام خمینی به لینک زیر مراجعه کنید:  

نرخ پارکینگ

 

تلفن پارکینگ فرودگاه امام خمینی:    51007199      کد تهران 021
تلفنخانه فرودگاه امام خمینی: 51001

 parking3پاركينگ طبقاتي فرودگاه بين المللي امام خميني با 65700 متر مربع زير بنا و حدود1600 دستگاه اتومبيل ظرفيت , در جنوب ترمينال مسافري قرار گرفته است . سازه اصلي پاركينگ طبقاتي بتني و طول و عرض آن (5/66×5/337 ) مترمي باشد . اين سازه در تراز زير زمين و همكف با عرض كامل ولي در تراز صفر و 8 با عرض هاي 46 و 21 متر اجرا شده است .سازه پاركينگ از مقاومت هاي لازم در حد استاندارد هاي بين المللي برخوردار است به طوري كه در تراز 8+ (departure يا خروجي ) و تراز صفر 00/0± (arrival ) در زمان وقوع زلزله , بار زنده 500 كيلو گرم بر متر مربع روي تمام سطح سواره رو و پياده مورد محاسبه قرار گرفته است .

سيستم روشنايي پاركينگ ها بر اساس روش لومن با استفاده از تقسيم ناحيه اي مي باشد و جداول و دياگرام هاي مورد استفاده بر اساس كميته ملي روشنايي ايران بوده كه با توصيه كميته بين المللي روشنايي و توصيه جامعه مهندسين روشنايي آمريكا(IEC) نيز تطابق دارد .

ساير تاسيسات مورد نياز مثل سيستم آتش نشاني , دستشويي , سيستم فاضلاب و جمع آوري باران فضاهاي باز پاركينگ, تعويض هوا و سيستم گرمايش به طور دقيق و مطابق استاندارد هاي لازم طراحي گرديده است .

parking4پاركينگ در طبقه دوم مسقف نمي باشد (پاركينگ سرباز) وارتفاع مفيد پاركينگ در هر طبقه 3 متر است . براي ورود به پاركينگ از سمت شرق , راه انحرافي منشعب از جاده شرياني به قسمت مياني پاركينگ وارد مي شود و براي ورود به پاركينگ از سمت غرب مي توان مستقيم از قسمت سر باز شرقي پاركينگ و خروجي پاركينگ به سمت غرب از قسمت مياني طبقه پايين پاركينگ از طريق راه انحرافي به جاده شرياني مي باشد .

 همچنين دسترسي 8- و4-  از طريق دو رمپ به طول 90 متر و به عرض حدود 16 مترانجام ميگيرد. دسترسي مسافرين از طبقات پاركينگ به ساختمان پايانه از طريق آسانسور و پله مي باشد . در قسمت مياني پاركينگ ( محور پايانه ) 3 عدد نور گير به ابعاد 5/6 × 7 متر تعبيه شده است . بر روي قسمت مسقف طبقه دوم پاركينگ , جاده مسافرين ورودي به عرض 15 متر و جاده تاكسي رو به عرض 5 متر قرار گرفته اند كه مسير هاي مسافرين ورودي به پايانه مي باشد بين مسير هاي فوق و ساختمان پايانه پياده رو به عرض 20 متر قرار دارد . بر روي قسمت پياده رو پل مسافران خروجي با عرض حدود 5 /20 متر قرار گرفته است كه مسير مسافرين خروجي مي باشد . عرض سواره رو13متراست. بين اين پل و ساختمان پايانه پياده رويي به عرض 6 متر قرار دارد .

تلفن پارکینگ:    51007199      کد تهران 021