مدارك لازم براي ويزا:
شناسنامه
اصل سندهاي مالكيت
گواهي اشتغال به كار با مبلغ حقوق و سمت و يا گواهي اشتغال به تحصيل
پرينت 6ماهه حساب بانكي
دو قطعه عكس6*4 رنگي پشت سفيد
پاسپورت با حداقل 6ماه اعتبار از زمان مسافرت
اصل گذرنامه هاي قبلي