مدارك اخذ ويزای تونس:
  • 2قطعه عكس رنگي 4*6
  • اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار از زمان پرواز