مدارك لازم

 مدارک لازم جهت اخذ ویزا

  •  گذرنامه  با حداقل 7ماه اعتبار از زمان پرواز
  • 2قطعه عكس تمام رخ جديد
  • مشخصات فردي مسافر