•  مدارك لازم جهت اخذ ويزا
  • اصل پاسپورت با حداقل 7ماه اعتبار از زمان پرواز
  • 1 قطعه عكس رنگي تمام رخ زمينه سفيد
  • كپي از صفحات اول و دوم شناسنامه و کارت ملی
  • گواهي اشتغال به كار شامل نام و نام خانوادگی، شماره گذرنامه، سمت دقیق ، مدت زمان اشتغال به کار در آن شرکت یا موسسه، میزان حقوق دریافتی ماهیانه، مهر و امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره، درصورتیکه گواهی به صورت کپی باشد ، نیاز به ترجمه می باشد.
  • مشخصات فردي بطور كامل
  • ضمانت بازگشت (وجه نقد دو میلیون تومان برای هرنفر و یا ضمانت نامه بانکی معادل)