تور بانکوک-پوکت
با پرواز تای ایرویز
 3شب بانکوک و 3شب پوکت                  اعتبار از 13دی تا 3 اسفند ماه
 تور بانکوک پوکت : بليط تای ایرویز به بانکوک ، ويزا، ترانسفر فرودگاهی ، 6شب اقامت در هتل با صبحانه، راهنما ، سيم كارت رايگان (هراتاق)-پرواز داخلی بين بانكوک و پوكت و بالعکس، گشت در بانکوک ،بیمه مسافرتی
هتل بانکوک و پوکت
درجه
هرنفر دراتاق دوتخته
یک نفر
FORUM PARK
DAYS INN
3
4
2380000 2830000
EASTIN BKK
ASHLEE PLAZA
4
4
2470000 3055000
IBIS SATHORN
IBIS PATONG
3 2560000 3235000
NOVOTEL SILOM
ASHLEE HEIGHT
4 2650000 3325000
NOVOTEL SILOM
PLAZA DEEVANA
4 2740000 3550000
MANDARIN  CENTER POHNT
SWISSOTEL PATONG
4 2740000 3550000
HOLLDAY INN
SWISSOTEL PATONG
4 2740000 3550000
ASIA BANGKOK
DUANGJIT RESORT & SPA
4 2785000 3685000
MANDARIN
DUANGJIT RESORT & SPA
4 2830000 3730000
NOVOTEL PLATINUM
DEEVAN PLAZA PATONG
4 3010000 4090000
RAMADA PLAZA
GRAND MERCURE PATONG(SUP POOL VIEW)
5 3055000 4225000
SUKOSOL
MILLEINIUM RESORT
5 3100000 4270000
ROYAL ORCHID SHERATON
MILLINIUM RESORT(SUP)
5 3280000 4630000
ROYAL ORCHID SHERATON
MILLINIUM RESORT(DLX)
5 3325000 4720000
NOVOTEL PLATINUM
NOVOTEL PHUKET RESORT
4 3415000 4900000
LE BUA
HAYATT REGENCY(GARDEN VIEW)
5 3730000 5530000
RAMADA PLAZA
CENTARA GRAND BECH(DLX OCEAN)
5 3910000 5395000
LE BUA
CENTARA GRAND BEACH(DLX  OCEAN VIEW)
5 4180000 6385000
LE MERDIEN  BKK (VISTA)
LE MERDIEN HKT(DLX GARDEN)
5 4450000 6925000
PLAZA ATHANEE
LE MERDIEN HKT(DLX GARDEN VIEW)
5 4495000 7015000
LE MERDIEN BKK (VISTA)
LE MERDIEN HKT(DLX POOL VIWE)
5 4540000 7105000
PLAZA ATHANEE
LE MERDIEN HKT(DLX POOL VIWE)
5 4585000 7195000
LE MERDIEN BKK (VISTA)
LE MERDIEN HKT(DLX OCEANVIWE)
5 4720000 7510000


 

 
تور بانکوک-پوکت
با پرواز تای ایرویز
 3شب بانکوک و 3شب پوکت                  اعتبار از 4 اسفند تا 20 اسفند ماه
 تور بانکوک پوکت : بليط تای ایرویز به بانکوک ، ويزا، ترانسفر فرودگاهی ، 6شب اقامت در هتل با صبحانه، راهنما ، سيم كارت رايگان (هراتاق)-پرواز داخلی بين بانكوک و پوكت و بالعکس، گشت در بانکوک ،بیمه مسافرتی
هتل بانکوک و پوکت
درجه
هرنفر دراتاق دوتخته
یک نفر
FORUM PARK
DAYS INN
3
4
2795000 3295000
EASTIN BKK
ASHLEE PLAZA
4 2895000 3545000
IBIS SATHORN
IBIS PATONG
3 2995000 3745000
NOVOTEL SILOM
ASHLEE HEIGHT
4 3095000 3845000
NOVOTEL SILOM
PLAZA DEEVANA
4 3195000 4095000
MANDARIN  CENTER POHNT
SWISSOTEL PATONG
4 3195000 4095000
HOLLDAY INN
SWISSOTEL PATONG
4 3195000 4095000
ASIA BANGKOK
DUANGJIT RESORT & SPA
4 3245000 4245000
MANDARIN
DUANGJIT RESORT & SPA
4 3295000 4295000
NOVOTEL PLATINUM
DEEVAN PLAZA PATONG
4 3495000 4695000
RAMADA PLAZA
GRAND MERCURE PATONG(SUP POOL VIEW)
5 3545000 4845000
SUKOSOL
MILLEINIUM RESORT
5 3595000 4895000
ROYAL ORCHID SHERATON
MILLINIUM RESORT(SUP)
5 3795000 5295000
ROYAL ORCHID SHERATON
MILLINIUM RESORT(DLX)
5 3845000 5395000
NOVOTEL PLATINUM
NOVOTEL PHUKET RESORT
4 3945000 5595000
LE BUA
HAYATT REGENCY(GARDEN VIEW)
5 4295000 6295000
RAMADA PLAZA
CENTARA GRAND BECH(DLX OCEAN)
5 4495000 6745000
LE BUA
CENTARA GRAND BEACH(DLX  OCEAN VIEW)
5 4795000 7245000
LE MERDIEN  BKK (VISTA)
LE MERDIEN HKT(DLX GARDEN)
5 5095000 7845000
PLAZA ATHANEE
LE MERDIEN HKT(DLX GARDEN VIEW)
5 5145000 7945000
LE MERDIEN BKK (VISTA)
LE MERDIEN HKT(DLX POOL VIWE)
5 5195000 8045000
PLAZA ATHANEE
LE MERDIEN HKT(DLX POOL VIWE)
5 5245000 8145000
LE MERDIEN BKK (VISTA)
LE MERDIEN HKT(DLX OCEANVIWE)
5 5395000 8495000


  
تور بانکوک پوکت ، تور 4شب بانکوک و 3شب پوکت                                                               با پرواز ماهان ایر
اعتبار تور بانکوک پوکت  از15 دی تا 3 اسفند ماه
 تور بانکوک پوکت : بليط ماهان به بانکوک ، ويزا، ترانسفر فرودگاهی ، 7شب اقامت در هتل با صبحانه، راهنما ، سيم كارت رايگان (هراتاق)-پرواز داخلی بين بانكوک و پوكت و بالعکس، گشت در بانکوک (یک گشت شهری و معبد)
هتل بانکوک و پوکت
درجه
هرنفر دراتاق دوتخته
یک نفر
FORUM PARK
DAYS INN PATONG
3 2745000 3345000
EASTIN BKK
ASHLEE PLAZA
4 2895000 3645000
IBIS SATHORN
IBIS PATONG
3 2995000 3795000
NOVOTEL SILOM
ASHLEE HEIGHT
4 3095000 4045000
NOVOTEL SILOM
PLAZA DEEVANA
4 3245000 4295000
MANDARIN  CENTER POHNT
SWISSOTEL PATONG
4 3245000 4295000
HOLIDAY INN
SWISSOTEL PAT
4 3245000 4295000
ASIA BANGKOK
DUANGJIT RESORT
4 3295000 4395000
MANDARIN
DUANGJIT RESORT & SPA
4 3345000 4445000
NOVOTEL PLATINUM
DEEVANA PLAZA PATONG
4 3645000 5095000
RAMADA PLAZA
GRAND MERCURE PATONG
5 3645000 5145000
SUKOSOL
MILLEINIUM RESORT
5 3695000 5145000
ROYAL ORCHID SHERATON
MILLINIUM RESORT(SUP)
5 3995000 5745000
ROYAL ORCHID SHERATON
MILLINIUM RESORT(DLX)
5 3995000 5845000
NOVOTEL PLATINUM
NOVOTEL PHUKET RESORT
4 4095000 6045000
LE BUA
HAYATT REGENCY (GRAND VIEW)
5 4495000 6795000
RAMADA PLAZA
CENTARA GRAND BECH(DLX OCEAN)
5 4645000 7045000
LE BUA
CENTARA GRAND BEACH (DLX OCEAN)
5 4995000 7795000
LE MERDIEN  BKK (VISTA)
LE MERDIEN HKT(DLX GARDEN)
5 5345000 8495000
PLAZA ATHANEE
LE MERDIEN HKT(DLX GARDEN VIEW)
5 5395000 8695000
LE MERDIEN BKK (VISTA)
LE MERDIEN HKT(DLX POOL VIEW)
5 5445000 8695000
PLAZA ATHANEE
LE MERDIEN HKT(DLX POOL VIEW)
5 5495000 8845000
LE MERDIEN BKK (VISTA)
LE MERDIEN HKT(DLX OCEAN VIEW)
5 5695000 9145000  
تور بانکوک پوکت ، تور 4شب بانکوک و 3شب پوکت                                                               با پرواز ماهان ایر
اعتبار تور بانکوک پوکت  از4 اسفند تا 20 اسفند ماه
 تور بانکوک پوکت : بليط ماهان به بانکوک ، ويزا، ترانسفر فرودگاهی ، 7شب اقامت در هتل با صبحانه، راهنما ، سيم كارت رايگان (هراتاق)-پرواز داخلی بين بانكوک و پوكت و بالعکس، گشت در بانکوک (یک گشت شهری و معبد)
هتل بانکوک و پوکت
درجه
هرنفر دراتاق دوتخته
یک نفر
FORUM PARK
DAYS INN PATONG
3 2895000 3495000
EASTIN BKK
ASHLEE PLAZA
4 3045000 3795000
IBIS SATHORN
IBIS PATONG
3 3145000 3945000
NOVOTEL SILOM
ASHLEE HEIGHT
4 3245000 4195000
NOVOTEL SILOM
PLAZA DEEVANA
4 3395000 4445000
MANDARIN  CENTER POHNT
SWISSOTEL PATONG
4 3395000 4445000
HOLIDAY INN
SWISSOTEL PAT
4 3395000 4445000
ASIA BANGKOK
DUANGJIT RESORT
4 3445000 4545000
MANDARIN
DUANGJIT RESORT & SPA
4 3545000 4595000
NOVOTEL PLATINUM
DEEVANA PLAZA PATONG
4 3795000 5245000
RAMADA PLAZA
GRAND MERCURE PATONG
5 3795000 5345000
SUKOSOL
MILLEINIUM RESORT
5 3845000 5345000
ROYAL ORCHID SHERATON
MILLINIUM RESORT(SUP)
5 4145000 5895000
ROYAL ORCHID SHERATON
MILLINIUM RESORT(DLX)
5 4145000 5995000
NOVOTEL PLATINUM
NOVOTEL PHUKET RESORT
4 4245000 6195000
LE BUA
HAYATT REGENCY (GRAND VIEW)
5 4645000 6945000
RAMADA PLAZA
CENTARA GRAND BECH(DLX OCEAN)
5 4795000 7195000
LE BUA
CENTARA GRAND BEACH (DLX OCEAN)
5 5145000 7945000
LE MERDIEN  BKK (VISTA)
LE MERDIEN HKT(DLX GARDEN)
5 5495000 8645000
PLAZA ATHANEE
LE MERDIEN HKT(DLX GARDEN VIEW)
5 5545000 8795000
LE MERDIEN BKK (VISTA)
LE MERDIEN HKT(DLX POOL VIEW)
5 5595000 8845000
PLAZA ATHANEE
LE MERDIEN HKT(DLX POOL VIEW)
5 5645000 8995000
LE MERDIEN BKK (VISTA)
LE MERDIEN HKT(DLX OCEAN VIEW)
5 5845000 9295000