تور بانکوک-پوکت 96
با پرواز تای ایرویز
نرخ ویژه  3شب بانکوک و 3شب پوکت با پرواز تای ایرویز
اعتبار  تا 26 خرداد 96
 تور بانکوک پوکت 96 : بليط تای ایرویز به بانکوک ، ويزا، ترانسفر فرودگاهی ، 6شب اقامت در هتل با صبحانه، راهنما ، سيم كارت رايگان (هراتاق)-پرواز داخلی بين بانكوک و پوكت و بالعکس، گشت در بانکوک ،بیمه مسافرتی
هتل بانکوک و پوکت
درجه
هرنفر دراتاق دوتخته
یک نفر
FORUM PARK
DAYS INN
3
4
2470000 2830000
IBIS SATORN
IBIS PATONG
3 2560000 2965000
EASTIN BKK
ASHLEEPLAZA
4 2605000 3100000
NOVOTEL SILOM
ASHLEE HEIGHT
4 2695000 3280000
NOVOTEL SILOM
PLAZA DEEVANA
4 2740000 3370000
ASIA BANGKOK
DUANGIT RESORT
4 2785000 3460000
MANDARIN CENTER POINT
DUANGIT RESORT
4 2830000 3505000
MANDARIN
SWISSOTEL PATONG
4
 
2875000 3595000
NOVOTEL PLATINUM
DEEVANA PLAZA PATONG
4 3055000 3955000
SUKOSOL
MILLENIEM RESORT
5 3055000 4000000
RAMADA PLAZA
GRAND MERCURE PATONG
5 3100000 4090000
HOLIDAY INN
CREST RESORT
4
5
3145000 4135000
NOVOTEL PLATINUM
NOVOTEL PHUKET RESORT
4 3190000 4225000
ROYAL ORCHID SHERATON
CREST RESORT
5 3190000 4270000
ROYAL ORCHID SHERATON
MILLINIUM RESORT(SUP)
5 3235000 4315000
ROYAL ORCHID SHERATON
MILLENIEM RESORT(DLX)
5 3280000 4450000
LE BUA
HAYATT REGENCY (GARDEN)
5 3460000 4810000
LE MERIDIEN BKK
LE MERIDIEN HKT (GARDEN)
5 3730000 5305000
PLAZA ATHANEE
LE MERIDIEN HKT (GARDEN VIEW)
5 3775000 5395000
LE MERIDIEN BKK
LE MERIDIEN HKT(POOL VIEW)
5 3775000 5440000
PLAZA ATHANEE
LE MERIDIEN HKT(POOL ROOM)
5 3820000 5530000
LE MERIDIEN BKK
LE MERIDIEN HKT (OCEAN VIEW)
5 3865000 5665000
BANYAN TREE BANGKOK
BANYAN TREE PHUKET
5 4765000 7465000


 

 
 نرخ ویژه تور بانکوک پوکت ، تور 4شب بانکوک و 3شب پوکت                                                               با پرواز ماهان ایر
اعتبار تور بانکوک پوکت تا 26 خرداد 96
 تور بانکوک پوکت : بليط ماهان به بانکوک ، ويزا، ترانسفر فرودگاهی ، 7شب اقامت در هتل با صبحانه، راهنما ، سيم كارت رايگان (هراتاق)-پرواز داخلی بين بانكوک و پوكت و بالعکس، گشت در بانکوک (یک گشت شهری و معبد)
هتل بانکوک و پوکت
درجه
هرنفر دراتاق دوتخته
یک نفر
FORUM PARK
DAYS INN PATONG
3
4
2650000 3055000
IBIS SATRON
IBIS PATONG
3 2740000 3235000
EASTIN BKK
ASHLEEPLAZA
4 2830000 3415000
NOVOTEL SILOM
ASHLEE HEIGHT
4 2920000 3595000
NOVOTEL SILOM
PLAZA DEEVANA
4 2965000 3730000
ASIA BANGKOK
DUANGJIT RESORT
4 3055000 3820000
MANDARIN CENTER POINT
DUANGJIT RESORT
4 3055000 3865000
HOLLIDAY SILOM
CREST RESORT
4
5
3280000 4315000
SUKOSOL
MILLENIEM RESORT
5 3325000 4405000
RAMADA PLAZA
GRAND MRECURE PATONG
5
4
3415000 4540000
NOVOTEL PLATINUM
NOVOTEL PHUKET RESORT
4 3505000 4765000
ROYAL ORCHID SHERATON
CREST RESORT
5 3550000 4855000
ROYAL ORCHID SHERATON
MILLINIUM RESORT(SUP)
5 3550000 4855000
RAMADA PLAZA
SWISSOTEL PATONG
4 3595000 4945000
ROYAL ORCHID SHERATON
MILLENIEM RESORT(DLX)
5 3595000 4990000
LE BUA
HAYATT REGENCY (GRAND VIEW)
5 3820000 5530000
LE MERIDIEN BKK(VISTA)
LE MERIDIEN HKT(DLX GARDEN)
5 4090000 6025000
PLAZA ATHANEE
LE MERIDIEN HKT(DLX GARDEN VIEW)
5 4135000 6025000
LE MERDIEN  BKK (VISTA)
LE MERDIEN HKT(DLX GARDEN)
5 4180000 6070000
PLAZA ATHANEE
LE MERDIEN HKT(DLX GARDEN VIEW)
5 4225000 6205000
LE MERDIEN BKK (VISTA)
LE MERDIEN HKT(DLX POOL VIEW)
5 4270000 5036000
BANYAN TREE BANGKOK
BANYAN TREE PKUKET(POOL VILLA)
5 5035000 7825000
 


  
تور بانکوک-پوکت 96
با پرواز تای ایرویز
نرخ ویژه  3شب بانکوک و 3شب پوکت با پرواز تای ایرویز
اعتبار از 11خرداد تا 9 تیر ماه  96
 تور بانکوک پوکت 96 : بليط تای ایرویز به بانکوک ، ويزا، ترانسفر فرودگاهی ، 6شب اقامت در هتل با صبحانه، راهنما ، سيم كارت رايگان (هراتاق)-پرواز داخلی بين بانكوک و پوكت و بالعکس، گشت در بانکوک ،بیمه مسافرتی
هتل بانکوک و پوکت
درجه
هرنفر دراتاق دوتخته
یک نفر
FORUM PARK
DAYS INN
3
4
2745000 3145000
IBIS SATORN
IBIS PATONG
3 2845000 3295000
EASTIN BKK
ASHLEEPLAZA
4 2895000 3445000
NOVOTEL SILOM
ASHLEE HEIGHT
4 2995000 3645000
NOVOTEL SILOM
PLAZA DEEVANA
4 3045000 3745000
ASIA BANGKOK
DUANGIT RESORT
4 3095000 3845000
MANDARIN CENTER POINT
DUANGIT RESORT
4 3145000 3895000
MANDARIN
SWISSOTEL PATONG
4
 
3195000 3995000
NOVOTEL PLATINUM
DEEVANA PLAZA PATONG
4 3395000 4395000
SUKOSOL
MILLENIEM RESORT
5 3395000 4445000
RAMADA PLAZA
GRAND MERCURE PATONG
5 3445000 4545000
HOLIDAY INN
CREST RESORT
4
5
3495000 4595000
NOVOTEL PLATINUM
NOVOTEL PHUKET RESORT
4 3545000 4695000
ROYAL ORCHID SHERATON
CREST RESORT
5 3545000 4745000
ROYAL ORCHID SHERATON
MILLINIUM RESORT(SUP)
5 3595000 4795000
ROYAL ORCHID SHERATON
MILLENIEM RESORT(DLX)
5 3645000 4945000
LE BUA
HAYATT REGENCY (GARDEN)
5 3845000 5345000
LE MERIDIEN BKK
LE MERIDIEN HKT (GARDEN)
5 4145000 5895000
PLAZA ATHANEE
LE MERIDIEN HKT (GARDEN VIEW)
5 4195000 5995000
LE MERIDIEN BKK
LE MERIDIEN HKT(POOL VIEW)
5 4195000 6045000
PLAZA ATHANEE
LE MERIDIEN HKT(POOL ROOM)
5 4245000 6145000
LE MERIDIEN BKK
LE MERIDIEN HKT (OCEAN VIEW)
5 4295000 6295000
BANYAN TREE BANGKOK
BANYAN TREE PHUKET
5 5295000 8295000


 

 
تور بانکوک پوکت ، تور 4شب بانکوک و 3شب پوکت                                                               با پرواز ماهان ایر
اعتبار تور بانکوک پوکت  از7 خرداد  تا 9 تیر ماه
 تور بانکوک پوکت : بليط ماهان به بانکوک ، ويزا، ترانسفر فرودگاهی ، 7شب اقامت در هتل با صبحانه، راهنما ، سيم كارت رايگان (هراتاق)-پرواز داخلی بين بانكوک و پوكت و بالعکس، گشت در بانکوک (یک گشت شهری و معبد)
هتل بانکوک و پوکت
درجه
هرنفر دراتاق دوتخته
یک نفر
FORUM PARK
DAYS INN PATONG
3
4
2945000 3395000
IBIS SATRON
IBIS PATONG
3 3045000 3595000
EASTIN BKK
ASHLEEPLAZA
4 3145000 3795000
NOVOTEL SILOM
ASHLEE HEIGHT
4 3245000 3995000
NOVOTEL SILOM
PLAZA DEEVANA
4 3295000 4145000
ASIA BANGKOK
DUANGJIT RESORT
4 3395000 4245000
MANDARIN CENTER POINT
DUANGJIT RESORT
4 3395000 4245000
HOLLIDAY SILOM
CREST RESORT
4
5
3645000 4795000
SUKOSOL
MILLENIEM RESORT
5 3695000 4895000
RAMADA PLAZA
GRAND MRECURE PATONG
5
4
3795000 5045000
NOVOTEL PLATINUM
NOVOTEL PHUKET RESORT
4 3895000 5295000
ROYAL ORCHID SHERATON
CREST RESORT
5 3945000 5345000
ROYAL ORCHID SHERATON
MILLINIUM RESORT(SUP)
5 3945000 5395000
RAMADA PLAZA
SWISSOTEL PATONG
4 3995000 5495000
ROYAL ORCHID SHERATON
MILLENIEM RESORT(DLX)
5 3995000 5545000
LE BUA
HAYATT REGENCY (GRAND VIEW)
5 4245000 6145000
LE MERIDIEN BKK(VISTA)
DE MERIDIEN HKT(DLX GARDEN)
5 4545000 6595000
PLAZA ATHANEE
LE MERIDIEN HKT(DLX GARDEN VIEW)
5 4595000 6695000
LE MERDIEN  BKK (VISTA)
LE MERDIEN HKT(DLX GARDEN)
5 4645000 6745000
PLAZA ATHANEE
LE MERDIEN HKT(DLX GARDEN VIEW)
5 4695000 6895000
LE MERDIEN BKK (VISTA)
LE MERDIEN HKT(DLX POOL VIEW)
5 4745000 6995000
BANYAN TREE BANGKOK
BANYAN TREE PKUKET(POOL VILLA)
5 5595000 8695000