تور بلغارستانتور بلغارستان هرسال تابستان اجرا می گردد و در دیگر فصلها این تور را ندارم