اطلاعات ضروري لبنان

  • طول پرواز تهران تا بيروت حدود دوساعت و چهل و پنج دقيقه مي باشد.
  • اختلاف ساعت: تهران يك ساعت و نيم جلوتر از بيروت است.
  • واحد پول ليره است.
  • ولتاژ برق 220 ولت است.
  • كد تلفن بيروت 4 00961 مي باشد.
  • آب لوله كشي قابل شرب نيست و از آب معدني استفاده نماييد.

  • مراكز خريد بيروت: خيابان الحمرا ، بازار طويل
  • مراكز ديدني بيروت: غار جيتا ، موزه مشاهير دنيا ، كليساي بالاي تپه ، معبد بعلبك ، خارج شهر بيروت ، قلعه موسي