تور ارمنستان

 تور ارمنستان اعتبار تا 5 مهرماه با پرواز کیش ایر
تور ارمنستان :بلیط پرواز رفت و برگشت کیش ایر به ایروان و بالعکس ، اقامت در هتل ایروان با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی در ایروان، سيم كارت ارمنستان به ازای هر نفر ، بیمه مسافرتی ،
راهنمای فارسی زبان در ارمنستان

هتل ایروان

درجه هتل
تعداد شب

قیمت تور ارمنستان

هر نفر دراتاق دو تخته

قیمت تور ارمنستان

هر نفر در یک اتاق
NUR 2 3 1350000 1480000
4 1415000 1585000
SHIRAK
COMFORT

 
3 3 1430000 1620000
4 1525000 1775000
SILACHI 3 3 1480000 1675000
4 1585000 1850000
CASCADE 3
TOP
3 1490000 1700000
4 1600000 1885000
TORA PALACE 4 3 1490000 1690000
4 1600000 1870000
ROYAL  PALACE 4 3 1525000 1780000
4 1650000 1990000
AQUATEK
4
3 1535000 1745000
4 1665000 1945000
IMPERIAL PLAZA
4
3 1600000 1890000
4 1760000 2130000
ARARAT 4 3 1640000 1940000
4 1805000 2195000
HRAZDAN 3
TOP

 
3 1675000 2145000
4 1850000 2475000
ANI PLAZA
BEST WESTERN
4
 
3 1675000 1970000
4 1850000 2240000
OPERA SUITE 4
TOP

 
3 1735000 2060000
4 1930000 2365000
MULTI GRAND 5 3 1875000 2600000
4 2120000 3085000
ROYAL TULIP 5
TOP
3 2040000 2555000
4 2335000 3020000
NATIONAL 5
TOP
3 2110000 2895000
4 2430000 3475000
 تور ارمنستان

تاریخ رفت تور ارمنستان  تا 8 مهر با پرواز ماهان
تور ارمنستان :بلیط پرواز رفت و برگشت ماهان به ایروان و بالعکس ، اقامت در هتل ایروان با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی در ایروان، سيم كارت ارمنستان به ازای هر اتاق ، بیمه مسافرتی ، راهنمای فارسی زبان در ارمنستان

هتل ایروان

درجه هتل

قیمت تور ارمنستان

هر نفر دراتاق دو تخته

قیمت تور ارمنستان

هر نفر در یک اتاق
نور 3 1005000 1135000
شیراک 3 1050000 1225000
رجینه 3 1075000 1215000
سیلاچی
3
1085000 1275000
نائیری 4 1070000 1260000
آکواتک 4 1135000 1330000
متروپل 4 1210000 1550000
امپریال 4 1270000 1575000
آنی پلازا
4
1300000 1580000
رادیسون بلو 5 1630000 2200000
ناسیونال 5 1760000 2520000
مریوت 5 1695000 2520000
 


تور ارمنستان

 تور ارمنستان اعتبار تا آخر مهر با پرواز ماهان
تور ارمنستان :بلیط پرواز رفت و برگشت ماهان به ایروان و بالعکس ، اقامت در هتل ایروان با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی در ایروان، سيم كارت ارمنستان به ازای هر اتاق ، بیمه مسافرتی ، راهنمای فارسی زبان در ارمنستان

هتل ایروان

درجه هتل

قیمت تور ارمنستان

هر نفر دراتاق دو تخته

قیمت تور ارمنستان

هر نفر در یک اتاق
نور 3 1150000 1300000
شیراک 3 1200000 1370000
رجینه 3 1230000 1370000
سیلاچی
3
1250000 1430000
نائیری 4 1250000 1400000
آکواتک 4 1300000 1500000
متروپل 4 1370000 1700000
امپریال 4 1400000 1720000
آنی پلازا
4
1450000 1730000
رادیسون بلو 5 1770000 2380000
ناسیونال 5 1950000 2700000
مریوت 5 1850000 2500000