تور 8 روزه اسپانیا
4 شب بارسلون - 3 شب مادرید
 خدمات تور اسپانیا : ويزا، بليط رفت و برگشت با پرواز آلیتالیا ، اقامت در هتل با صبحانه، يک گشت نيم روز در هر شهر، بيمه مسافرتی
هتل
قيمت هرنفر در اتاق دو تخته
قيمت یک نفر
4ستاره
1390 یورو
1/590/000
2190 یورو
1/590/000
 

تاریخ رفت : 7 دی ماه 96


برنامه سفر تور ایتالیا
روز اول: حضور در فرودگاه امام خمینی برای پرواز به بارسلون با پرواز آلیتالیاو انتقال به هتل
روزدوم: صبح گشت شهری بارسلون همراه با راهنمایان محلی و فارسی زبان
روزسوم:صرف صبحانه در هتل،گشت شهري بارسلون و بازديد از دهكده اسپانيايي همراه با راهنماي محلي و فارسي زبان
روز چهارم: وقت آزاد
روز پنجم: صرف صبحانه ،انتقال به فرودگاه جهت پرواز به مادرید ، انتقال به هتل
روز ششم: گشت شهري مادريد همراه با راهنماي محلي و فارسي زبان
روز هفتم: گشت شهري تولدو همراه با راهنماي محلي و فارسي زبان
روز هشتم: انتقال به فرودگاه جهت پرواز به تهران با پرواز ماهان

 
تور 7 روزه اسپانیا
6 شب بارسلون
 خدمات تور اسپانیا : ويزا، بليط رفت و برگشت با پرواز آلیتالیا ، اقامت در هتل با صبحانه، يک گشت نيم روز در هر شهر، بيمه مسافرتی
هتل
قيمت هرنفر در اتاق دو تخته
قيمت یک نفر
4ستاره
1190 یورو
1/590/000
1890 یورو
1/590/000
 

تاریخ رفت : 7 و 28 دی ماه 96


برنامه سفر تور ایتالیا
روز اول: حضور در فرودگاه امام خمینی برای پرواز به بارسلون با پرواز آلیتالیاو انتقال به هتل
روزدوم: صبح گشت شهری بارسلون همراه با راهنمایان محلی و فارسی زبان
روزسوم:صرف صبحانه در هتل،گشت شهري بارسلون و بازديد از دهكده اسپانيايي همراه با راهنماي محلي و فارسي زبان
روز چهارم پنجم وششم  وقت آزاد
روز هفتم: صرف صبحانه ،انتقال به فرودگاه جهت پرواز به مادرید ، انتقال به هتل