تور صربستان

3شب با پرواز مستقیم ایران ایر
اعتبار از 30 مرداد تا 31 شهریور ماه 97 روزهای شنبه به جز ایام خاص
خدمات تور صربستان: بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ایران ایر به بلگراد صربستان ، ترانسفر فرودگاهی به هتل و بالعکس در بلگراد، 3شب اقامت هتل صربستان با صبحانه ، گشت شهری همراه ناهار ، راهنمای محلی، بیمه مسافرتی
هتل  صربستان درجه هرنفر دراتاق دوتخته یک نفر
COMPASS RIVER CITY 3 4735000 5436000
YUGOSLAVIA 3 4780000 5482000
REX 3 4827000 5436000
ABBA 4 5060000 6090000
ROYALL INN 4 5155000 6185000
QUEENS ASTORIA 4 5342000 6465000
MR PRESIDENT 4 5342000 6465000
PRESIDENT KOVILOVO 4 5389000 6652000
MERCURE 4 5436000 7120000
PRAG 4 5482000 6559000
CANSTANTIN THE GREAT 4 5482000 6745000
RADISSON BLU 4 5482000 7030000
HOLIDAY INN EXP 4 5576000 7120000
LIFE DESING 4 5670000 8400000
CROWN PLAZA 4 5716000 7120000
ENVOY 4 6138000 8197000
MOSCOVA 4 6184000 8478000
HYATT 5 6230000 8240000
SAINT TEN 5 6606000 8759000

تور صربستان

4شب با پرواز مستقیم ایران ایر
اعتبار از 30تیر تا 27 مرداد روزهای سه شنبه شنبه به جز ایام خاص
خدمات تور صربستان: بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ایران ایر به بلگراد صربستان ، ترانسفر فرودگاهی به هتل و بالعکس در بلگراد، 4شب اقامت هتل صربستان با صبحانه ، گشت شهری همراه ناهار ، راهنمای محلی، بیمه مسافرتی
هتل  صربستان درجه هرنفر دراتاق دوتخته یک نفر
COMPASS RIVER CITY 3 3966000 4686000
YUGOSLAVIA 3 4014000 4734000
REX 3 4062000 4686000
ABBA 4 4302000 5358000
ROYAL INN 4 4398000 5454000
QUEENS ASTORIA 4 4959000 5742000
MR PRESIDENT 4 4590000 5742000
PRESIDENT KOVILOVO 4 4638000 5934000
MERCURE 4 4683000 5934000
PRAG 4 4734000 5838000
CANSTANTIN THE GREAT 4 4734000 6030000
RADDISSON BLU 4 4734000 6318000
HOLIDAY INN EXP 4 4830000 6414000
LIFE DESIGN 4 4926000 6558000
CROWN PLAZA 4 4974000 6414000
ENVOY 4 5406000 7518000
MOSCOVA 4 5454000 7806000
HYATT 5 5502000 7854000
SAINT TEN 5 5886000 8094000