نام فروشگاه و کاربری مربوطه

محل استقرار در ترمینال

غرفه فروش بلیط هواپیمایی ایران ایر - ماهان - آسمان

سالن عمومی پروازهای خروجی

 EUROPE CAR

سالن عمومی پروازهای ورودی

RENT CAR 

سالن عمومی پروازهای عمومی
واحد تاکسیرانی سیر و سفر

فروش عطر

سالن عمومی پروازهای ورودی

صنایع دستی

سالن عمومی پروازهای خروجی

 تاکسی رانی

سالن عمومی پروازهای عمومی
واحد تاکسیرانی سیر و سفر

 کافی شاپ

سالن عمومی پروازهای ورودی
سالن ترانزیت بعد از گذرنامه

رستوران (Fast Food)

سالن عمومی پروازهای ورودی

مطبوعات - خدمات فکس و کپی

سالن عمومی پروازهای خروجی
سالن عمومی پروازهای ورودی

غرفه فروش خاویار

سالن عمومی پروازهای خروجی
سالن ترانزیت خروجی

CIP - First Class
Business Class

سالن ترانزیت خروجی و ورودی

غرفه بسته بندی بار

سالن پذیرش مسافر پروازهای خروجی

غرفه گل فروشی

سالن عمومی پروازهای ورودی