جهت ثبت نام تور گوانجو بهار 98 ،2019 در   اسفند ماه به این سایت مراجعه نمایید.