تور آنتالیا

تور آنتالیا  6شب  و 7روز
پرواز ایران ایر
نرخ ویژه آنتالیا رفت 5 اردیبهشت  ماه 98
تور آنتالیا 98 : بليط رفت وبرگشت هواپیمایی ایران ایر ، 6 شب اقامت در هتل آنتالیا با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی ، بيمه مسافرتی
هتل آنتالیا
درجه
خدمات
قیمت تور آنتالیا
هرنفردر اتاق دو تخته
قیمت تور آنتالیا
یک نفردر یک اتاق
BELKON 3 ALL 2650000 3250000
PALMET RESORT KIRIS 5 ALL 2830000 3500000
LARA HADRIANUS 4 ALL 2830000 3500000
MAYA WORLD IMPERIAL 5 ALL 3090000 3840000
THRONE SEAGATE 4 ALL 3590000 4590000
LUCIDE BEACH 5 ALL 3920000 5090000
ORANGE COUNTY ALANYA 5 ALL 4175000 5520000
KERVANSARAY KUNDU 5 UALL 4590000 6100000
CLUB HOTEL SERA 5 UALL 4590000 6450000
LARA FAMILY CLUB 4 UALL 4650000 6150000
RAMADA RESORT LARA 5 UALL 4790000 6420000
LARA FAMILY CLUB 5 UALL 4790000 6420000
GRAND PARK LARA 5 UALL 4930000 6950000
KERVANSARA LARA 5 UALL 4995000 6950000
ORANGE COUNTY RESORT 5 UALL 4995000 6775000
ALKOCALAR EXCLUSIVE 5 UALL 5090000 6950000
ASKA LARA RESOR 5 UALL 5595000 7590000
GRANADA LUXURY 5 UALL 5750000 7850000
ADALYA ELITE LARA 5 UALL 6090000 8390000
BAIA LARA 5 UALL 6995000 9795000
TITANIC BEACH LARA 5 UALL 7430000 10390000
ELA QUALITY 5 UALL 7695000 10850000
ROYAL SEGINUS 5 UALL 8670000 12210000
ADAM&EVE 5 UALL 10395000 14850000


 

  تور آنتالیا

تور آنتالیا  با پرواز ترک  6شب  و 7روز 
پرواز اطلس جت
تاریخ رفت: 6 اردیبهشت ماه 98
تور آنتالیا 98 : بليط رفت وبرگشت هواپیمایی ترکیه اطلس جت به فرودگاه آنتالیا و بالعکس، 6 شب اقامت در هتل آنتالیا با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی ، بيمه مسافرتی
هتل
درجه
خدمات
هرنفر
در اتاق دو تخته   
یک نفر
در یک اتاق
ORANGE GARDEN HOTEL 3 BB 3870000 4090000
BELKON CLUB HOTEL 4 ALL 4170000 4530000
LARA HADRIANUS HOTEL 5 ALL 4410000 4890000
NAZAR BEACH HOTEL 4 ALL 4530000 5070000
MAYA WORLD HOTEL 5 ALL 4620000 5220000
TRANSATLANTIK HOTEL 5 ALL 5060000 5870000
IMPERIAL SUNLAND 5 UALL 5120000 5965000
KERVANSARAY KUNDU 5 UALL 5430000 6430000
ALKOCLAR EXCLUSIVE 5 UALL 5430000 6430000
KREVANSARAY LARA 5 UALL 5750000 6910000
GRAND PARK LARA 5 UALL 5850000 7290000
ORANGE COUNTY 5 UALL 5990000 7100000
MIRACLE RESORT 5 UALL 7310000 9245000
TITANIC BEACH LARA 5 UALL 7495000 9530000
TITANIC DELUXE 5 UALL 7940000 10190000
GRANADA LUXURY 5 UALL 7990000 10280000
ELA QUALITY RESORT 5 UALL 8190000 10560000
ROYAL HOLIDAY PALACE 5 UALL 9180000 12060000
SELECTUM LUXURY 5 UALL 9690000 12810000
DELPHIN IMPERIAL HOTEL 5 UALL 10495000 14030000
RIXOS SUNGATE 5 UALL 11060000 14875000
RIXOS PREMIUM BELEK 5 UALL 12225000 16610000
CALISTA LUXRY 5 UALL 15200000 21070000


 

  تور آنتالیا

تور آنتالیا  6شب  و 7روز
پرواز  ترک سان اکسپرس
نرخ ویژه آنتالیا رفت7 اردیبهشت 98
تور آنتالیا 98 : بليط رفت وبرگشت هواپیمایی سان اکسپرس به فرودگاه آنتالیا ، 6 شب اقامت در هتل آنتالیا با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی ، بيمه مسافرتی
هتل آنتالیا
درجه
خدمات
قیمت تور آنتالیا
هرنفردر اتاق دو تخته
قیمت تور آنتالیا
یک نفردر یک اتاق
BELKON HOTEL 4 ALL 3780000 4790000
IMPERIAL SUNLAND 5 ALL 4680000 6275000
TRANSATLANTIK 5 ALL 4680000 6275000
GRAND PARK KEMER 5 ALL 5100000 7200000
KARMIR RESORT 5 ALL 5400000 7990000
KERVANSARAY LARA 5 UALL 5400000 7460000
CLUB HOTEL SERA 5 UALL 5520000 7935000
ORANG COUNTY 5 UALL 5700000 7955000
RIXOS DOWNTOWN 5 UALL 5700000 8550000
FAME RESIDENCE 5 ALL 6180000 9100000
BAIA LARA 5 UALL 6900000 9935000
GRANADA LUXURY 5 UALL 7200000 10430000
TITANIC BEACH 5 UALL 7200000 10430000
MIRACLE RESORT 5 UALL 7200000 10430000
RIXOS SUNGATE 5 UALL 7200000 11355000
TITANIC DELUXE 5 UALL 7800000 11420000
FAME RESIDENCE LARA 5 UALL 7860000 12055000
SPICE HOTEL 5 UALL 8040000 11820000
ROYAL WINGS 5 UALL 8040000 11820000
ROYAL HOLIDAY PALACE 5 UALL 8040000 11820000
ADALY ELITE LARA 5 UALL 8400000 12410000
SELECTUM LUXURY 5 UALL 9300000 14590000
DELPHIN BE GRAND 5 UALL 9840000 14790000
DELPHIN IMPERIAL 5 UALL 9840000 14790000
BELLIS DELUXE 5 ALL 9900000 14885000
RIXOS LEGENDS 5 BB 11700000 19770000
RIXOS PREMIUM 5 UALL 13680000 23475000
CALISTA LUXURY 5 UALL 14040000 21720000


 

  تور آنتالیا

تور آنتالیا  6شب  و 7روز
پرواز  ترک سان اکسپرس
نرخ ویژه آنتالیا رفت 13و14 اردیبهشت  98
تور آنتالیا 98 : بليط رفت وبرگشت هواپیمایی سان اکسپرس به فرودگاه آنتالیا ، 6 شب اقامت در هتل آنتالیا با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی ، بيمه مسافرتی
هتل آنتالیا
درجه
خدمات
قیمت تور آنتالیا
هرنفردر اتاق دو تخته
قیمت تور آنتالیا
یک نفردر یک اتاق
BELKON HOTEL 4 ALL 4380000 5585000
TRANSATLANTIK 5 ALL 5280000 7070000
GRAND PARK KEMER 5 ALL 6000000 8555000
KARMIR RESORT 5 ALL 6000000 8850000
KERVANSARAY LARA 5 UALL 6120000 8455000
RIXOS DOWNTOWN 5 ALL 6600000 9975000
CLUB HOTEL SERA 5 UALL 6720000 9820000
ORANGE COUNTY 5 UALL 7500000 10730000
MIRACLE RESORT 5 UALL 7500000 10730000
BAIA LARA 5 UALL 7620000 10930000
GRANADA LUXURY 5 UALL 7800000 11225000
FAME RESIDENCE 5 UALL 7800000 11720000
TITANIC BEACH 5 UALL 8400000 12215000
SPICE HOTEL 5 UALL 8460000 12315000
TITANIC DELUXE 5 UALL 8700000 12710000
ADALYA ELITE LARA 5 UALL 8700000 12710000
ROYAL WINGS 5 UALL 8820000 12910000
ROYAL SEGINUS 5 UALL 8820000 12910000
ROYAL HOLIDAY PLACE 5 UALL 8820000 12910000
BELLIS DELUXE 5 UALL 9600000 14335000
DELPHIN BE GRAND 5 UALL 9780000 14495000
DELPHIN IMPERIAL 5 UALL 9960000 14790000
RIXOS LEGENDS 5 UALL 10500000 17265000
RIXOS PREMIUM 5 UALL 13980000 23775000
CALISTA LUXURY 5 UALL 14340000 22020000


 

  تور آنتالیا

تور آنتالیا  6شب  و 7روز
پرواز  ترک سان اکسپرس
نرخ ویژه آنتالیا رفت 20و21 اردیبهشت  98
تور آنتالیا 98 : بليط رفت وبرگشت هواپیمایی سان اکسپرس به فرودگاه آنتالیا ، 6 شب اقامت در هتل آنتالیا با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی ، بيمه مسافرتی
هتل آنتالیا
درجه
خدمات
قیمت تور آنتالیا
هرنفردر اتاق دو تخته
قیمت تور آنتالیا
یک نفردر یک اتاق
BELKON HOTEL 4 ALL 4380000 5585000
TRANSATLANTIK 5 ALL 5280000 7070000
KERVANSARAY LARA 5 UALL 6120000 8445000
KARMIR RESORT 5 ALL 6300000 9410000
GRAND PARK KEMER 5 ALL 6360000 9185000
CLUB HOTEL SERA 5 ALL 6720000 9820000
RIOXS DOWNTOWN 5 UALL 6900000 10535000
ORANGE COUNTY 5 UALL 7020000 9940000
MIRACLE RESORT 5 UALL 7500000 10730000
BAIA LARA 5 UALL 7800000 11225000
GRANADA LUXURY 5 UALL 7800000 11225000
FAME RESIDENCE 5 UALL 7800000 11720000
TITANIC BEACH 5 UALL 8400000 12215000
SPICE HOTEL 5 UALL 8460000 12315000
TITANIC DELUXE 5 UALL 8700000 12710000
ADALYA ELITE LARA 5 UALL 8700000 12710000
ROYAL WINGS 5 UALL 8820000 12910000
ROYAL SEGINUS 5 UALL 8820000 12910000
ROYAL HOLIDAY PALACE 5 UALL 8820000 12910000
BELLIS DELUXE 5 UALL 9000000 16340000
RIXOS LEGENDS 5 UALL 9060000 14575000
DELPHIN BE GRAND 5 UALL 9780000 14495000
DELPHIN IMPERIAL 5 BB 9960000 14790000
RIOXS PREMIUM 5 UALL 12420000 20855000
CALISTA LUXURY 5 UALL 12600000 19145000


 

  تور آنتالیا

تور آنتالیا  6شب  و 7روز
پرواز  ترک سان اکسپرس
نرخ ویژه آنتالیا رفت 3و4 خرداد 98
تور آنتالیا 98 : بليط رفت وبرگشت هواپیمایی سان اکسپرس به فرودگاه آنتالیا ، 6 شب اقامت در هتل آنتالیا با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی ، بيمه مسافرتی
هتل آنتالیا
درجه
خدمات
قیمت تور آنتالیا
هرنفردر اتاق دو تخته
قیمت تور آنتالیا
یک نفردر یک اتاق
BELKON HOTEL 4 ALL 4380000 5585000
KERVANSARAY LARA 5 ALL 6120000 8455000
TRANSATLANTIK 5 UALL 6180000 8555000
CLUB HOTEL SERA 5 UALL 6720000 9820000
RIOXS DOWNTOWN 5 ALL 7200000 11095000
KARMIR RESORT 5 ALL 7200000 11095000
GRAND PARK KEMER 5 ALL 7380000 10980000
ORANGE COUNTY 5 UALL 7500000 13040000
FAME RESIDENCE 5 ALL 8220000 12460000
ASTERIA KREMLIN 5 UALL 8400000 12780000
BAIA LARA 5 UALL 8700000 12710000
GRANADA LUXURY 5 UALL 9000000 13205000
TITANIC BEACH 5 UALL 9000000 13205000
SPICE HOTEL 5 UALL 9240000 13605000
ADALYA ELITE LARA 5 UALL 9600000 14195000
TITANIC DELUXE 5 UALL 9900000 14690000
BELLIS DELUXE 5 UALL 10320000 19245000
RIXOS LEGENDS 5 BB 10800000 17825000
SELECTUMLUXURY 5 UALL 11400000 18060000
ROYAL SEGINUS/ROYAL WINGS 5 UALL 11520000 17365000
ROYAL HOLIDAY PALACE 5 UALL 11520000 17365000
ADAM&EVE 5 UALL 11520000 17365000
DELPHIN BE GRAND 5 UALL 11940000 18060000
RIXOS SUNGATE 5 UALL 12000000 20070000
DELPHIN IMPERIAL 5 UALL 12120000 18355000
CALISTA LUXURY 5 UALL 12600000 19145000
RIOXS PREMIUM 5 UALL 13800000 23435000