كپي صفحات مشخصات گذرنامه (با حداقل 7ماه اعتبار از زمان پرواز)
مبلغ تور