مدارك لازم براي ويزاي هند

  • اصل پاسپورت با حداقل 7ماه اعتبار از زمان شروع مسافرت
  • براي كليه افراد حتي کودکان نياز به پاسپورت جداگانه مي باشد.
  • 3 قطعه عكس تمام رخ رنگي زمينه سفيد
  • كپي شناسنامه صفحه اول و دوم (حتي نوزادان)
  • مشخصات كامل فردي شامل شرح كامل شغل، تلفن و آدرس محل كار و منزل