پارکینگ های فرودگاه امام خمینی


فرودگاه امام خمینی با ظرفیتی بیش از سیزده هزار خودرو در پنج  پارکینگ پذیرای مراجعین محترم می باشد.

   
Parking پارکینگ طبقاتی با ظرفیت 1800 خودرو در دوطبقه که برای توقف های کوتاه مدت جهت بدرقه و یا استقبال از مسافر
   
parking2 پارکینگ روباز شماره 2 با ظرفیت 840 خودرو جهت پارک خودرو های توقیفی و یا استفاده در زمان های پیک سفر    پارکینگ روباز شماره 3 و 4 با ظرفیت 10000 خودرو که جهت توقف های چند ساعته و یا توقف های شبانه روزی
    پارکینگ شماره 5 با ظرفیت 1200 خوردو که جهت مراجعین به گمرک و یا استفاده در زمان پیک سفر در زمان کمبود سایر پارکینگ ها

با توجه به تعرفه پارکینگ ها پارکینگ طبقاتی جهت توقف های کوتاه مدت  و پارکینگ روباز شماره 3 و 4 جهت توقف های بلند مدت پیشنهاد می شود. 

قیمت جدید پارکینگ فرودگاه امام سال 98

طبقاتی پارکینگ روباز
ورودی تا یک ساعت توقف ٣٤,٠٠٠ریال ٢٠,٥٠٠ ریال
هر ساعت توقف ١٤,٠٠٠ریال ٨,٥٠٠ ریال
شبانه روزی تا دو شب ٢٠٠,٠٠٠ریال ١٣٠,٠٠٠ریال
شبانه روزی بیش از ٢ تا ٤ شبانه روز ٢٢٠,٠٠٠ریال ١١٥,٠٠٠ریال
شبانه روزی بیش از ٤ شبانه روز ٢٤٠,٠٠٠ریال ١٠٠,٠٠٠ریال
قیمتها بدون احتساب ارزش افزوده می باشد

 

تلفن پارکینگ فرودگاه امام خمینی:    51007199      کد تهران 021
تلفنخانه فرودگاه امام خمینی: 51001

 parking3

parking4