جهت كليه مسافرين (بزرگسال و كودک) پرداخت عوارض خروج از كشور الزامی است. (مگر در مواردی كه فرد معاف باشد.) عوارض در كليه بانكهای ملي سطح شهر و همچنين در بانک ملی مستقر در فرودگاه (شبانه روزي) قابل پرداخت مي باشد.
  توصيه ميگردد در صورتيكه از سفر خود مطمئن هستيد به منظور جلوگيري از معطلی در بانک فرودگاه، در روزهاي قبل از پرواز در بانكهاي سطح شهر پرداخت گردد.
   درصورتيكه قصد پرداخت در بانک فرودگاه را داريد، ابتدا كارت پرواز را اخذ و سپس به بانک مراجعه نماييد.(چون ممكن است هنگامي كه در حال واريز وجه هستيد، به علت نزديک بودن زمان پرواز كانتر بسته شود.)


 عوارض خروج از کشور برای هر مسافر به مقاصد بین المللی 75 هزار تومان و برای مقاصد زیارتی 50درصد می باشد.


شماره حساب عوارض خروج از کشور نزد بانک ملی
شماره حساب 2110100250009 بنام اداره مالیات