در اين بخش سعي گرديده با جمع آوري اطلاعات كشورها به زبان فارسي، شما را با بخشي از خصوصيات، فرهنگ، اماكن ديدني و... مقصد سفر آشنا سازد. پيشاپيش از كمبود مطالب در بخش بعضي از كشورها، پوزش مي خواهيم.

از ارسال مطالب اطلاعات عمومي كشورها، از سوي شما، جهت درج در سايت و استفاده هم زبانان عزيزمان استقبال مي كنيم.